Location
HARLEM/IRV PLAZA - 4104 N HARLEM AVE (SATELLITE)